Стислий конспект. 6.1. Інформаційні ресурси, необхідні для здійснення соціальним працівником своєї

6.1. Інформаційні ресурси, необхідні для здійснення соціальним працівником своєї діяльності.

Для ефективної діяльності соціальному працівнику потрібні інформаційні ресурси, які б дозволяли йому належним чином виконувати всі свої функції: планування, організацію, мотивацію і контроль.

Загалом інформаційні ресурси прийнято поділяти на внутрішньомашинні та зовнішньомашинні.

Внутрішньомашинними ресурсами є всі інформаційні ресурси в електронному вигляді: програмне забезпечення, бази даних, окремі файли.

До зовнішньомашиннних відносять інформаційні ресурси на немагнітних носіях та усну інформацію.

6.2. Основи інформаційного забезпечення АРМ соціального працівника.

Під час проектування АРМ соціального працівника повинні враховуватися всі потреби спеціаліста на даному робочому місці.

Інформація, яка надходить в АРМ, повинна відповідати відомим критеріям її якості.

Інформаційне Стислий конспект. 6.1. Інформаційні ресурси, необхідні для здійснення соціальним працівником своєї забезпечення АРМ соціального працівника повинно проектуватися з урахуванням потреб інформаційної системи в цілому, внаслідок чого це інформаційне забезпечення буде зазвичай надлишковим з погляду виконання на робочому місці прямих функціональних обов’язків спеціаліста.

6.3. Оцінка якості організації інформаційного забезпечення АРМ соціального працівника.

Оцінка якості організації інформаційного забезпечення АРМ соціального працівника є частиною оцінки якості та ефективності автоматизованої інформаційної системи в цілому.

До базових характеристик АРМ належать якість, надійність та споживчі властивості.

Якість АРМ оцінюють за:

– ступенем задоволення інформаційних потреб користувачів;

– адекватністю АРМ реальним інформаційним і технологічним процесам об’єкта;

– економічною ефективністю.

Споживчі властивості АРМ визначаються:

– функціональною повнотою;

– своєчасністю;

– функціональною надійністю;

– адаптивною надійністю.

6.4. Призначення Стислий конспект. 6.1. Інформаційні ресурси, необхідні для здійснення соціальним працівником своєї, структура та особливості використання сучасних програмних продуктів.

Програмне забезпечення для АРМ соціального менеджера поділяють на системне, прикладне універсального призначення та спеціалізоване. Причому, спеціалізоване програмне забезпечення може бути автономне і інтегроване.

Що стосується системного програмного забезпечення, то стосовно нього слід відзначити, що воно повинно підтримувати мережеві технології.

На практичних заняттях ми маємо засвоїти вже прикладне програмне забезпечення. З прикладного програмного забезпечення універсального призначення найпоширенішими є офісні програмні пакети. З комерційних продуктів до них відноситься, нприклад, пакет MS Office, а також Microsoft Outlook (його ми докладно вивчаємо в лекційному курсі і закріплюємо при заповненні «Зошиту з АРМ»), а Стислий конспект. 6.1. Інформаційні ресурси, необхідні для здійснення соціальним працівником своєї з вільного програмного забезпечення - пакет Open Office.

До складу кожного з пакетів входять: текстовий редактор (Word, Write), редактор електронних таблиць (Excel, Calc), редактор презентацій (Power Point, Impress) та система управління базами даних (Access, Base).

Створення АРМ на основі прикладного програмного забезпечення універсального призначення передбачає добре знання користувачем прийомів роботи з програмним забезпеченням, оскільки саме на нього, як на спеціаліста у конкретній предметній галузі, покладається зазвичай задача створення та налаштування АРМ.Зі спеціалізованого прикладного програмного забезпечення (для менеджерів) найбільшого поширення набули системи управління підприємством, яких на ринку також є достатньо багато.

Модульна побудова цих програмних продуктів дозволяє використовувати або окремі модулі Стислий конспект. 6.1. Інформаційні ресурси, необхідні для здійснення соціальним працівником своєї та їх комбінації в автономному режимі (на одному комп’ютері), або всі модулі продукту в мережевому варіанті повністю як інтегральну систему.

6.5. Системи управління підприємством (для фандрайзерів).

Системи управління підприємством з’явились на ринку України відносно недавно. Загальне їх позначення в англомовній літературі - СРМ (Corporate Performance Management) - перекладається як управління ефективністю у бізнесі. Системи СРМ призначені для глибокого аналізу основних показників господарської та фінансової діяльності підприємства та підтримання процесів:

– стратегічного управління та планування;

– прогнозування та багатоваріантного аналізу можливого розвитку подій з використанням інструменту "що, якщо ...";

– бюджетування і фінансової консолідації;

– координування роботи структурних підрозділів;

– контролю та аналізу виконання бюджетів і планів Стислий конспект. 6.1. Інформаційні ресурси, необхідні для здійснення соціальним працівником своєї за напрямами діяльності, центрам відповідальності тощо;

– оперативного попередження про відхилення від планових показників з наданням можливості аналізу причин;

– підготовки необхідної управлінської звітності.

Основою менеджменту підприємств є бюджетування. Воно і покладено в основу функціонування СРМ. Це дозволяє значно підвищити обґрунтованість і точність фінансових планів, середньо- та довгострокових прогнозів і бюджетів, одночасно забезпечуючи звітність в процесі їх виконання.

Тема 7. Використання пакетів прикладних програм універсального призначення для автоматизації робочого місця соціального менеджера. План

1.Характеристика пакетів прикладних програм універсального призначення, які використовуються для автоматизації робочого місця менеджера.

2.Принципи та напрями використання редактора електронних таблиць Excel.

3.Принципи та напрями використання текстового редактора Word Стислий конспект. 6.1. Інформаційні ресурси, необхідні для здійснення соціальним працівником своєї.

4.Інтернет як потужний інформаційний ресурс. Проектування Web-сторінок для їх презентації у віртуальному просторі.

5.Електронні публікації. Інформаційний консалтинг. Інформація як об’єкт захисту.


documentaxygoaj.html
documentaxygvkr.html
documentaxyhcuz.html
documentaxyhkfh.html
documentaxyhrpp.html
Документ Стислий конспект. 6.1. Інформаційні ресурси, необхідні для здійснення соціальним працівником своєї