Критерії оцінювання

При оцінюванні навчальної практики враховується рівень професійної спрямованості студента, теоретичного і методичного осмислення своєї діяльності, науково-теоретичної підготовки, відповідно профілю спеціальності, проявленої в ході практики. Зокрема:

§ організованість і дисциплінованість студента-практиканта в період проходження практики;

§ цілеспрямованість, самостійність, ініціатива і творчість, проявлені під час практики на різних ділянках роботи;

§ ставлення студента до роботи;

§ вміння правильно організувати та планувати власну діяльність;

§ вміння працювати з друкованими та електронними джерелами;

§ вміння спостерігати, аналізувати виробничий процес;

§ якість змістовного, мовного та естетичного оформлення документації з практики;

§ організованість і своєчасність здачі звітної документації;

§ усвідомленість, обґрунтованість, оптимальність вибору дій під час практики, про що свідчить оцінка роботи студента груповим Критерії оцінювання керівником, документація з педпрактики, виступ на підсумковій конференції та відповіді на запитання членів комісії в ході захисту педпрактики.

Оцінка «відмінно» (5 балів) виставляється студенту, який самостійно виконав запланований обсяг робіт; правильно оформив результати діяльності; може пояснити порядок виконання усіх видів роботи.

Звіт про проходження практики написаний без граматичних та стилістичних помилок; чітко структурований, з дотриманням правил форматування друкованих документів; повністю відображає результати діяльності студента за час проходження практики.

Діяльність студента має творчий характер. Студент виявляє системне і глибоке знання засвоєного матеріалу; чітко володіє понятійним апаратом, методами та інструментарієм аналітичної роботи, знаннями особливостей реалізації процесів швейного виробництва та професійної діяльності Критерії оцінювання майстра виробничого навчання, методами планування та прогнозування результатів роботи; демонструє вміння використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» (4 бали) – студент виконав завдання повністю, але в процесі виконання вимагав незначної допомоги, результати роботи мають не суттєві помилки; може пояснити хід виконання завдання, але з певними неточностями.

Звіт про проходження практики написаний без граматичних та стилістичних помилок; чітко структурований, з дотриманням правил форматування друкованих документів; переважно відображає результати діяльності студента за час проходження практики.

Діяльність інтерпретуючого характеру. Студент демонструє достатній рівень знань щодо особливостей реалізації процесів швейного виробництва та професійної діяльності майстра виробничого навчання; володіє понятійним апаратом, методами та інструментарієм аналітичної роботи Критерії оцінювання, методами планування роботи; демонструє вміння використовувати їх на практиці.

Оцінка «задовільно» (3 бали) – студент виконав завдання, але їх якість містить недоліки та незначні помилки. В процесі виконання завдань студент вимагав значної підтримки та допомоги. Не може самостійно сформулювати послідовність їх виконання.

Звіт про проходження практики містить граматичні та стилістичні помилки; структура та форматування переважно дотримані. Фрагментарно відображає результати діяльності за час проходження практики.Діяльність відтворюючого характеру. Студент виявляє фрагментарне засвоєння інформації щодо особливостей реалізації процесів швейного виробництва та професійної діяльності майстра виробничого навчання; володіє основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм роботи з інформацією, допускаючи помилки, які можна виправити.

Оцінка Критерії оцінювання «незадовільно» (2 бали) з можливістю повторного проходження практики – студент не виконав завдання у повному обсязі, не відпрацював заплановану кількість годин на проходження практики, виявляє значні прогалини в володінні окремими поняттями стосовно особливостей процесів швейного виробництва та професійної діяльності майстра виробничого навчання, практично не володіє методами та інструментарієм інформаційного пошуку.


documentaxyhyzx.html
documentaxyigkf.html
documentaxyinun.html
documentaxyivev.html
documentaxyjcpd.html
Документ Критерії оцінювання